Knutby kyrka

Här hittar du information om församlingens barnverksamhet

Knutby församling når du på telefon 0174-151 50
Adress: Knutby Församling, Församlingsgården, 740 10 Almunge

Vägkyrka - kyrkan håller öppet måndag - lördag 11-16 med servering och visning och andakt under tre veckor: 27 juni-16 juli.
Församlingsbladet utkommer vecka 27, där finns information om gudstjänster
under sommaren.

Knutby kyrka har kallats Roslagens katedral och anses störst och ståtligast bland kyrkorna i denna del av Uppland. Den byggdes ursprungligen på 1200-talet. Kyrkan blev tvåskeppig när långhusets väldiga tunnvalv av trä ersattes av mer brandsäkra tegelvalv. Kyrkan var så bred att man tvingades låta valven vila på fristående pelare i långhusets mittaxel. Sakristian och vapenhuset byggdes till under medeltid, medan strävpelaren i öster uppfördes 1745.
   Knutby kyrkas målningar är rikare än någon annan uppländsk kyrka. De äldsta tillkom före valvslagningen, de yngre är från 1400-talets slut. De yngre skildrar Jesu hela liv med gammaltestamentliga förebilder. Flera konstnärer har varit verksamma här. Dopfunten är av kalksten och jämngammal med kyrkan. Triumfkrucifixet är medeltida. Altarskåpet är från 1400-talet, nu uppställt vid kyrkans södra mur. Nämnas kan också helgonskåpen på ömse sidor om altaret. Predikstolen är utförd 1707 av Joakim Lutkenschwanger, som arbetade i Burchard Prechts stil.
   Klockstapeln uppfördes 1739. Märklig är bogårdsmuren från 1200-talet med tre stigluckor i gott skick. Vid Knutby kyrka stod under
unionsstriderna ett slag 1469.

Hämtat ur: "Våra Kyrkor" Klarkullens Förlag, Västervik. Tfn: 0490-354 44.

Klockstapeln och församlingshemmet